Privacyverklaring

HOE GA IK OM MET PERSOONSGEGEVENS?

Als je therapie volgt
Los van wet- en regelgeving, wil ik zorgvuldig en respectvol omgaan met de informatie die je mij geeft.  

Voor een goede behandeling is het belangrijk dat ik een dossier aan leg. Deze is te allen tijde in te zien, indien gewenst. Je dossier bevat de behandelovereenkomst,  aantekeningen over je gezondheidstoestand en verslagen van de sessies. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, uitsluitend na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Voor het gebruik bij waarneming, wanneer ik langere tijd afwezig ben: ik heb een vervangingsafspraak met een collega-therapeut. Zij valt eveneens onder het beroepsgeheim en hanteert dezelfde regels als beschreven in dit document.
  • Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
  • Je mailadres gebruik ik zonodig voor het maken van afspraken en het sturen van de factuur.

Om je privacy te waarborgen is je papieren dossier gecodeerd. Buiten de sessie om, ligt deze opgeborgen in een afgesloten omgeving. Na afronding van het behandeltraject, digitaliseer ik je gegevens en sla deze op in een beveiligde omgeving  waar onbevoegden geen toegang tot hebben. 

Naast de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

  1. Dossierplicht Op grond van de WGBO ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
  2. Bewaartermijn De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven, of bij een minderjarige te rekenen vanaf de meerderjarigheid. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling.
  3. Beroepsgeheim Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode een geheimhoudingsplicht.  

Als je een cursus of workshop volgt.
De gegevens die je vermeld op het aanmeldformulier worden alleen gebruikt voor de registratie van de cursus en om tijdens de duur van de cursus contact met elkaar te kunnen houden.